Zonnepanelen MD Solektra ; Verbouwpremies ; Info premies en Energiesparen.be ; Premie Fluvius ; Gevelstenen Vandersanden.com ; Gevelstenen Nelissen.be ; Gevelstenen en dakpannen Wienerberger.be

-links en info

Mijn verbouwpremie voor buitenmuur (info: Vlaamse overheid)

Hieronder vindt u nuttige links en info over premies en isoleren.

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie buitenmuur:

 • navullen van een bestaande spouwmuur
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • afbraak van buitenmuren
 • vervangen door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien)
 • behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons en
 • plaatsen van nieuwe borstweringen of balustrades bij balkons
 • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnen- of buitenkant van) de buitengevel.

Voor wie

Voor welke gebouwen

-links en info

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor spouwmuurisolatie en/of buitenmuurisolatie langs de (binnen- of buitenkant van de) buitengevel en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel woningen en appartementen van een eigenaar-bewoner of SVK-verhuurder in aanmerking komen.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.

 • Onder bepaalde voorwaarden komt de aankoop van materialen voor werken die u zelf uitvoert ook in aanmerking voor de premie:

  • De woning is minstens 30 jaar oud op het moment van aanvraag van uw premie.
  • De laatste factuur van de aankoop dateert voor 1 juli 2022.
  • U vraagt de premie aan tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.
  • U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste en middelste inkomenscategorie of u bent een SVK-verhuurder.
  • De aankoop van isolatiemateriaal komt enkel in aanmerking als u daarnaast ook nog andere materialen aankoopt voor werken aan de buitenmuur en deze zelf plaatst.
  • Op basis van isolatie die vroeger doe-het-zelf werd geplaatst, kunt u ook een premie aanvragen voor andere werken aan de buitenmuur. Dit moet wel aangetoond kunnen worden (bv. facturen, premieaanvragen, EPC, …).
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie aanvragen voor de categorie buitenmuur. Eerdere aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of Fluvius-premie aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1000 euro exclusief btw.
 • U kunt een premie aanvragen voor het isoleren van een ruimte die verwarmd wordt of voor een ruimte die hieraan grenst (beschermd volume).
 • Het isoleren van gemeenschappelijke muren in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuren als de (spouw)muur is geïsoleerd. Ook als de (spouw)muur vroeger werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuren. De isolatievoorwaarden kunt u lezen in de verdere voorwaarden.
 • Voorwaarden met betrekking tot de na-isolatie van de spouwmuur:
  • De maximale lambawaarde van het gebruikte materiaal is 0,065W/m.K.
  • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
  • De spouw is volledig opgevuld en heeft een minimale breedte van 50 mm.
  • De na-isolatie van spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie, komt niet in aanmerking.
  • De afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnen- of buitenkant van de buitengevel.
  • De spouwmuurisolatie moet geplaatst worden door een STS 71-1 erkende aannemer((opent in nieuw venster)) die een Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1 toevoegt. Punt 5.5 van de STS71-1 is daarbij niet van toepassing.
 • Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de muur langs de buitengevel:
  • De Rd-waarde bedraagt minstens 3 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend. Indien de totale muur in verschillende delen (met verschillende materialen of verschillende diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste Rd-waarde en het daarbij horende materiaal ingevuld worden met de totale muuroppervlakte van alle geïsoleerde delen.
  • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
 • Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de muur langs de binnenkant van de buitengevel:
  • De Rd-waarde bedraagt minstens 2 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend.
  • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
  • De isolatie moet geplaatst worden door:
   • een aannemer met certificaat van bekwaamheid(PDF bestand opent in nieuw venster) (of aspirant) zoals opgenomen in artikel 8.5.1, §1, 8° van het Energiebesluit van 19 november 2010
   • of door een aannemer onder begeleiding van een architect die is ingeschreven in de tabel van de Orde van Architecten. Er moet dan ook een attest van de begeleidende architect worden toegevoegd.
 • Enkel wanneer u de buitenmuur isoleert aan de binnenkant van de buitengevel komt de natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren (gips-, kalk- en leembepleistering) in aanmerking.
 • De afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de (binnenkant van) de buitengevel.
 • Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het muur langs de buitengevel:

  • De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
  • De eindfactuur van de eerste investering dateert ten vroegste van 1/1/2021.
  • Enkel facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering van 2021 en 2022 in aanmerking.
  • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
  • De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.
  • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de gevelbekleding (vb. leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief. energiekosten besparen

De premie voor een buitenmuur komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

-links en info

Bedrag energiekosten besparen

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

 1. Woningen:

  • Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 6.000 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 12.000 euro. beiden exclusief BTW, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste muurisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de middelste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering als de laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 6000 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 12.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste buitenmuurisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie
   U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 4.200 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 12.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste muurisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen van 35% van de investering als laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 4.200 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 12.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste buitenmuurisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder
   U kunt een premie krijgen voor buitenmuurisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1.000 euro zijn. De premie per m² is afhankelijk van het type van buitenmuurisolatie en de datum van de eindfactuur:
   • na-isolatie van de spouwmuur met eindfactuur vanaf 2021: 5 euro/m²
   • isolatie langs de buitengevel met eindfactuur in 2020: 15 euro/m²
   • isolatie langs de buitengevel met eindfactuur vanaf 2021: 30 euro/m²
   • isolatie langs de binnenkant van de buitengevel met eindfactuur vanaf 2021: 15 euro/m².
  • Voor alle bovenstaande doelgroepen geldt het volgende:

   • Combineert u de buitenmuurisolatie langs de buitengevel met asbestverwijdering dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen. De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
   • Hebt u uitsluitend nachttarief en vraagt u een premie aan voor het isoleren van de spouwmuur of de buitengevel langs de binnen- of buitenkant, eventueel aangevuld met andere werken, dan verhoogt de premie per m² die werd geïsoleerd tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw). De factuur van de muurisolatie moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021. De verhoging voor uitsluitend nachttarief geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2025. De verhogingen per m² geïsoleerde muuroppervlakte bedragen:
    • na-isolatie van de spouwmuur: 2,5 euro/m²
    • isolatie langs de buitengevel: 15 euro/m²
    • isolatie langs de binnenkant van de buitengevel: 7,5 euro/m².
   • Heeft u recht op de verhoging voor asbestverwijdering en de verhoging voor uitsluitend nachttarief, dan wordt de totale premie voor de categorie buitenmuur ook beperkt tot 50% van het factuurbedrag (exclusief btw).
 1. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen):
  • U kunt een premie krijgen voor buitenmuurisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). De facturen moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1.000 euro zijn. De premie per m² is afhankelijk van het type van buitenmuurisolatie en de datum van de eindfactuur:

   • spouwmuurisolatie met eindfactuur vanaf 2021: 5 euro/m²
   • isolatie langs de buitengevel met eindfactuur in 2020: 15 euro/m²
   • isolatie langs de buitengevel met eindfactuur vanaf 2021: 30 euro/m²
   • isolatie langs de binnenkant van de buitengevel met eindfactuur vanaf 2021: 15 euro/m².
  • Combineert u de buitenmuurisolatie langs de buitengevel met asbestverwijdering dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen.
  • Wie een appartement in een appartementsgebouw verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie’ of SVK-verhuurder’, verminderd met het premiebedrag, zoals vermeld in de eerste bullet, dat volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen.
  • Lees hier meer over de voorwaarden voor appartementsgebouwen.

Hoe aanvragen om energiekosten te besparen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen:
  • Verplichte documenten:
   • voorschot-, tussentijdse facturen en eindfacturen
    (Indien relevant: ook factuur van asbestverwijdering)
   • attest aannemer voor de plaatsing van isolatie(PDF bestand opent in nieuw venster), eventueel aangevuld met attest van de begeleidende architect voor de buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
   • Indien asbestverwijdering (bij buitenmuurisolatie van de buitengevel): attest verwijdering asbest(PDF bestand opent in nieuw venster)
   • VVO- attest STS 71-1 voor de isolatie van een bestaande spouwmuur. Dit is een kwaliteitsgarantie voor het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal
   • bewijs (spouw)muurisolatie als deze vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of een EPC.
   • attest beschermde afnemer (indien van toepassing)
   • grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes (niet-woongebouw).
  • Optionele documenten
   • offerte
   • foto’s voor en na
   • EPC bouw/ EPC verhuur
   • plan architect.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden.
  • De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.

Energiekosten besparen

links en info

links en info-links en info-links en info-links en info-links en info-links en info-links en info-links en info